Team Broker

Szkoda komunikacyjna

Wypełnij poniższy formularz

  Dane osoby zgłaszającej szkodę
  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej szkodę
  Telefon osoby zgłaszającej szkodę
  Adres e-mail osoby zgłaszającej szkodę
  Numer polisy z której zgłaszana jest szkoda
  Dane poszkodowanego
  Dane poszkodowanego (Pełna nazwa firmy)
  Adres siedziby poszkodowanego
  NIP Poszkodowanego
  Okoliczności powstania szkody
  Data i miejsce zdarzenia
  Opis okoliczności zdarzenia
  Co zostało uszkodzone
  Imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem w dniu zdarzenia
  Numer rejestracyjny pojazdu którego dotyczy szkoda
  Numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania
  Wysokość roszczenia
  Czy namiejsce były wzywane służby ratunkowe (jakie?)
  Dane sprawcy zdarzenia
  Numer rejestracyjny pojazdu
  Numer polisy sprawcy
  Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego w której sprawca ma zawartą polisę OC
  Dodaj załączniki: