Team Broker

Szkoda z polisy obcej

Wypełnij poniższy formularz

  Dane osoby zgłaszającej szkodę
  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej szkodę
  Telefon osoby zgłaszającej szkodę
  Adres e-mail osoby zgłaszającej szkodę
  Numer polisy z której zgłaszana jest szkoda
  Dane poszkodowanego
  Dane poszkodowanego (Pełna nazwa firmy)
  Adres siedziby poszkodowanego
  Numer telefonu poszkodowanego
  Adres e-mail poszkodowanego
  Dane sprawcy
  Dane sprawcy (Pełna nazwa firmy)
  Adres siedziby sprawcy
  Numer telefonu sprawcy
  Adres e-mail sprawcy
  Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego w którym sprawca ma zawartą polisę
  Numer polisy sprawcy
  Okoliczności powstania szkody
  Data i miejsce zdarzenia
  Opis okoliczności zdarzenia
  Numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania
  Wysokość roszczenia
  Czy namiejsce były wzywane służby ratunkowe (jakie?)
  Dodaj załączniki: