Team Broker

Szkoda z Polisy Odpowiedzialności Cywilnej

Wypełnij poniższy formularz

  Dane osoby zgłaszającej szkodę
  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej szkodę
  Telefon osoby zgłaszającej szkodę
  Adres e-mail osoby zgłaszającej szkodę
  Numer polisy z której zgłaszana jest szkoda
  Dane poszkodowanego
  Dane poszkodowanego (Pełna nazwa firmy)
  Imię i Nazwisko poszkodowanego
  Adres zamieszkania poszkodowanego
  Numer telefonu poszkodowanego
  Adres e-mail poszkodowanego
  Numer PESEL poszkodowanego
  *Poszkodowany wyraża zgodę na przetwarzanie danych w procesie likwidacyjnym przez spółkę Team
  Broker sp. z o.o., oraz podmiotów powiązanych i biorących udział w procesie likwidacyjnym.
  Okoliczności powstania szkody
  Data i miejsce zdarzenia
  Opis okoliczności zdarzenia
  Numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania
  Wysokość roszczenia
  Czy namiejsce były wzywane służby ratunkowe (jakie?)
  Dodaj załączniki: