Team Broker

Zobacz,

co możemy zrobić

dla Twojej firmy!

Identyfikacja i analiza ryzyka, audyt

Specjaliści Team Broker na początku swoich działań dokonują wszechstronnego zapoznania się z ryzykiem występującym u Klienta poprzez określenie rodzaju zdarzeń, które mogą powodować wystąpienie ryzyka powstania szkody. Analizują także wpływ ryzyka na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Warto przy tym pamiętać, że identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego to proces ciągły. Jego głównym założeniem jest wyeliminowanie okoliczności zagrażających rozwojowi firmy poprzez złagodzenie skutków szkód powstałych w trakcie prowadzonej działalności.

Rezultatem oceny ryzyka jest kompleksowy raport określający zagrożenia, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Jego podstawą jest ankieta – kwestionariusz oceny ryzyka. Pozwala on na uzyskanie możliwie najdokładniejszych informacji oraz zebranie niezbędnych materiałów i dokumentacji. Nasi specjaliści dokonują także bezpośredniej analizy zagrożeń w trakcie osobistego audytu u Klienta.

Drugim etapem naszych działań jest weryfikacja i analiza dotychczasowego portfela polis. Efektem naszej pracy jest ocena, na którą składa się:

 • analiza polis pod względem ich kompleksowości
 • analiza limitów odpowiedzialności z uwzględnieniem wzrostu wartości mienia
 • identyfikacja niekorzystnych zapisów i ograniczeń w umowach (w tym klauzule zabronione)
 • rekomendacja sposobów zabezpieczenia przed nieznanymi ryzykami

Zarządzanie ryzykiem. Konstruowanie i zarządzanie programami ubezpieczniowymi

W odniesieniu do przeprowadzonego audytu ubezpieczeniowego oraz analizy ryzyka Team Broker opracowuje program ubezpieczeniowy. W trakcie konstruowania programu mamy na uwadze zaspokojenie faktycznych potrzeb ubezpieczeniowych Klientów, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez nich działalności.

Opracowujemy spójny program, w oparciu o posiadaną wiedzę, doświadczenie i sugestie klienta.

Do najważniejszych cech naszych programów należą:

 • kompleksowe zabezpieczenie całego majątku oraz interesów naszych Klientów
 • przygotowanie indywidualnych rozwiązań w pełny sposób gwarantujący bezpieczeństwo pokrycia ubezpieczeniowego
 • ograniczenie wysokości franczyz i udziałów własnych
 • negocjacje rozwiązań, długofalowych jak czasowych
 • atrakcyjne warunki finansowania
 • propozycje reasekuracyjne
 • obsługę posprzedażową

Likwidacja szkód

Team Broker jako świadomy Partner wspiera swoich klientów w procesie likwidacji szkód, pomagając Klientowi na każdym etapie likwidacji. Jako podmiot odpowiedzialny za przygotowany program ubezpieczeniowy najskuteczniej jesteśmy w stanie ocenić zasadność zgłoszonego roszczenia i szanse na zaspokajanie oczekiwań klienta.

Merytoryczny nadzór dotyczy całego procesu likwidacji szkody. Od jej zgłoszenia do Ubezpieczyciela, pomocy w skompletowaniu dokumentacji szkodowej, weryfikacji przekładanych dokumentów, aż do terminowej wypłaty odszkodowania. Uczestnictwo pracowników Team Broker w procesie likwidacji szkód usprawnia proces oraz wydatnie skraca czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Założenia te możliwe są do zrealizowania dzięki dedykowanym do ryzyk procedurom, formularzom i instrukcjom postępowania.

Audyt ubezpieczeniowy

Podpisanie pełnomocnictwa

Analiza ryzyka

Postępowanie ofertowe

Zawarcie umów ubezpieczenia

Zarządzanie programem ubezpieczeniowym